Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR

för

VARASLÄTTENS BUGGARE

 STADGAR

För den ideella föreningen Varaslättens Buggare med hemort i Vara Kommun. Föreningens initialer är VSB.

Varaslättens Buggare bildades den 2 oktober 1984.

Stadgarna reviderade av årsmötet den 2 februari 1997.

Stadgarna reviderade av årsmötet den 30 januari 2005.

Godkända av DSF våren 2005.

Stadgarna reviderade av årsmötet den 7 februari 2010.

Godkända av DSF november 2010.

 

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING.

 

DEFINITION

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller för att uppnå tävlingsresultat.

 

MÅL OCH INRIKTNING

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

 

Idrotten skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgängligför alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

(Beslut av riksidrottsmötet 1977)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

1 §                ÄNDAMÅL

Varaslättens Buggares huvudsakliga verksamhet är att bedriva danssport.

Varaslättens Buggare har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med ”Idrottens mål och inriktning” enligt motstående sida, samt med särskild målsättning.

     -           att profilera oss som dansförening och verka för danssportens spridning

     -           att tillvarata alla medlemmars engagemang och genom föreningsarbete,
                 trivselaktiviteter skapa tillfälle för alla åldrar att umgås

     -           att erbjuda alla barn, ungdomar och vuxna, i Vara kommun med omnejd                  möjlighet att lära sig dansa.

     -           att på bästa sätt stödja och uppmuntra alla medlemmar som önskar

                 att tävla.

     -           att allt föreningsarbete i möjligaste mån skall vara ideellt.

 

Varaslättens Buggare skall i all sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 §                SAMMANSÄTTNING

 

Varaslättens Buggare består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.3 §                TILLHÖRIGHET

Varaslättens Buggare är medlem i Svenska Danssportförbundet
(DSF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Varaslättens Buggare är också medlem i Västergötlands Danssportförbund

(VDSF) och är därmed medlem i Västergötlands Idrottsförbund (VF).

Varaslättens Buggare är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar,

tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av

överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller

ovan nämnda organisationers styrelser är Varaslättens Buggare skyldig

att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 §                BESLUTANDE ORGAN

 

Varaslättens Buggares beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


 

5 §                FIRMATECKNING

 

Varaslättens Buggares firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig, eller av särskild utsedd person.6 §                VERKSAMHETS - OCH RÄKENSKAPSÅR

 

Varaslättens Buggares verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden

från och med 1/1 till och med 31/12.7 §                STADGETOLKNING

 

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar,
eller om fall förkommer som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till

nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor inte väcka talan vid allmän domstol. Sådan tvist avgöres i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

8 §                STADGEÄNDRING

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med
minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.9 §                UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 

För upplösning av Varaslättens Buggare krävs beslut av
årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Vid beslut om upplösning av Varaslättens Buggare skall föreningens tillgångar tillfalla idrottens utbildningsverksamhet (SISU motsvarande) för att de i sin tur ska kunna skjuta till medel till att få mer dans i skolor i föreningens upptagnings-område.

 FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 §              MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att
föreningen antecknar medlemmens personuppgifter i föreningens register samt att

uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet, tillhandahålls tävlingsarrangörer, andra idrottsorganisationer och föreningens samarbetspartners även som att uppgifterna offentliggörs oavsett framställningsform.

 

Uppgifterna i medlemsregistret får aldrig användas på ett olämpligt, stötande eller otillåtet sätt.
Personnummer får aldrig publiceras. Föreningsmedlem som kan åberopa särskilda
skäl har rätt att neka publicering.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skalliaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen lämnas den som fått avslag på medlemsansökan.11 §              UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sin utträde ur föreningen.

Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.12 §              UTESLUTNING

 

Medlem får uteslutas ur Varaslättens Buggare om den har försummat att betala
föreningens beslutade avgifter, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat föreningens och idrottens anseende, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller på annat sätt uppenbarligen skadat föreningens intressen och anseende.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges
vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen lämnas till den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och fås av den berörde överklagas enligt reglerna i RF;s stadgar.

 

 

13 §              MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

            -        Medlem har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för

                      medlemmarna.

            -         har rätt till information om föreningens angelägenheter

            -         skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningen

                      samt följa 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och

                      beslut.

            -         har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid    

                      upplösning av föreningen.

            -         skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.
14 §       DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

 

Medlem har rätt att delta i Varaslättens Buggares idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, skall Svenska Dansportförbundet ge sitt samtycke.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning som ej är sanktionerad av DSF.

 ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 

 

15 §              TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är Varaslättens Buggares högsta beslutande organ, hålls

före februari månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet meddelas medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista delges medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändringar, nedläggning eller
sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för
föreningen eller medlemmarna skall det anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas
berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna

motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna

senast en vecka före årsmötet.

I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
16 §              FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLA AV ÅRSMÖTET.

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

 

17 §              RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE OCH FÖRSLAGSRÄTT

Medlem som har betalat medlemsavgifter och under året fyller 15 år har

rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och kan ej övertalas.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

18 §              BESLUTSMÄSSIGHET

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

19 §              BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller med omröstning(votering) om detta begärs. Omröstning skall ske öppet, kan dock på begäran ske med slutna röstsedlar.

 

Alla frågor avgörs med enkel majoritet med undantag för de 7
§ och 8 §.

Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antal röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av avgivna rösterna.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

20 §              VALBARHET

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av Varaslättens Buggare. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

Arbetstagare i föreningen är även inte valbar till valberedningen.21 §              ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

1. Fastställande av röstlängd för mötet,

 

2. Val av mötesfunktionärer

    a) ordförande

    b) sekreterare

 

3. Val av mötesjusterare

    a) två justeringsmän, att jämte ordförande justera mötets protokoll

    b) rösträknare

 

4. Fastställande av föredragningslista för mötet,

 

5. Fråga om mötets behöriga utlysande,

 

6.Behandling av styrelsens och revisorernas berättelser för det senaste   verksamhetsåret:

a) styrelsens verksamhetsberättelse

b)styrelsens förvaltningsberättelse

c) revisorernas berättelse

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

 

8. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott

 

9.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 

10. Behandling av styrelsen förslag till verksamhetsplan och budgetför kommande
      verksamhetsår

 

11. Fastställande av medlemsavgifter.

12. Val av ordförande för en tid av ett år

 

13. Val av halva antalet ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

 

14. Eventuellt fyllnadsval av styrelseledamot

 

15. Val av upp till två suppleanter till styrelsen för en tid av ett år

 

16. Val av två revisorer för en tid av ett år

 

17. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år

 

18. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En ledamot utses
      till ordförande.

 

19. a) Beslut om val till DSF:s årsmöte

      b) Beslut om val till VDSF:s årsmöte

 

20. Övriga frågor

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
22 §              EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst

en tiondel föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
Sådan begäran skall lämnas skriftligen, och skälen skall anges.

 

Underlåter sig styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte, får den/de

som begärt mötet kalla till detta.

Kallelse och föredragningslista skall meddelas medlemmarna minst sju

dagar före mötet.

Vid extra årsmöte får bara det som föranlett mötet behandlas. Rösträtt och

beslutsmässighet gäller enligt 17 § och 18 §

 

                  
VALBEREDNINGEN23 §              VALBEREDNINGEN

 

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av

årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.

Olika åldersgrupper skall finnas  representerade. Valberedningen tillsätter sekreterare.

 

Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet

medlemmar så bestämmer. Valberedningen skall senast den 15 december

tillfråga dem vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera till nästa mandatperiod.

Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

 

                       
REVISORER

 

 

24 §              REVISORER

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,

årsmöte och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet

 

Revisorernas revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast sju

dagar före årsmötet.

 

                       
     
STYRELSEN

 

25 §              STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

 

Styrelsen skall bestå av ordförande och minst 4 ledamöter dock max 6 ledamöter.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid återbud från ledamot inträder suppleant med roterande ordning.

 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant istället enligt den turordning som fastställts på årsmötet, fram till nästa årsmöte.

 

Styrelsen får adjungera ledamöter. Sådan ledamot har inte rösträtt men

kan ges yttrande- och förslagsrätt om styrelsen så beslutar.
Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.26 §              STYRELSENS ÅLIGGANDE

 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ

och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer,

samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Styrelsen skall särskilt

    -                tillse att föreningen följer gällande lagar och regler

    -                verkställa de på årsmötet fattade besluten

    -                planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

    -                ansvara och förvalta föreningens medel

    -                tillställa revisorerna räkenskaperna enligt 24 §

    -                förbereda föreningens årsmöte 

ORDFÖRANDEN

 

Ordförande är Varaslättens Buggares officiella representant.
Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete, samt övervaka att föreningens stadgar och övriga regler efterlevs. Har ordförande förfall inträder vice

ordförande. Styrelsen skall i övrigt besluta om fördelning av arbetsuppgifter.SEKRETERAREN

Sekreteraren skall:

       -        förbereda styrelsens sammanträde och föreningens möte
       -        föra protokoll över styrelsens sammanträden

       -        se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras betryggande

       -        se till att fattade beslut verkställs

       -        om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar

       -        årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse

       -        föra inventarieförteckning inklusive erövrade priserKASSÖREN

Kassören skall:

         -     se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.

         -     se till att föreningen söker bidrag från stat, kommuner och organisationer.

         -     svara för föreningens bokföring.

         -     årligen upprätta balans- och resultaträkningar.

         -     utarbeta underlag för budget.

         -    se till att föreningen betalar avgifter och eventuella skulder i rätt tid.

         -     föra medlemsförteckning.

         -    se till att föreningens medlemmar och egendom är försäkrade på ett

              betryggande sätt.

 

Styrelsen kan besluta om annan fördelning av ovanstående åliggande

mellan styrelsens ledamöter.

Vissa arbetsuppgifter kan delegeras till röstberättigad medlem/medlemmar. 

27 §        KALLELSE, BESLUTMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst

halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst halva

styrelsen år eniga om beslutet. Röstning får ej ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig/mail omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant
beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras.Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av vald justerare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
28 §              ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTTEN

 

Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden till kommittéer

eller till enskild medlem eller anställd.

 

Uppdaterad: 23 APR 2014 17:13 Skribent: Anna Lennartsson

 

Postadress:
SDK Varaslättens Buggare - Danssport
Lennartsson, Tornumsgatan 4
53530 Kvänum

Besöksadress:
Danslokalen, Ekedalsgatan 4 (bakom Vara Bilplåt)
53431 Vara

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen@varaslatte...

Se all info